آلونــی بــا توســعه زیرســاخت های ســازمان، ســرمایه گذاری های بنیادیــن در تحقیقــات و توســعه محصــولات و توجــه بــه طراحــی محصــول براســاس نیازهــای روز کاربــران، حرکتــی قدرتمنــد را آغــاز کرده اســت. مـا بـا هـدف معرفـی بهتریـن محصـولات بـه بـازار بـزرگ ایـران از ابتـدای سـال 1383 دامنـه گسـتردهای از لـوازم خانگـی آلونـی را وارد کشـور کـرده ایـم. محصولاتـی فوق العـاده کاربـردی کـه بـه سـرعت مـورد اسـتقبال مخاطبیـن برنـد قـرار گرفـت. آلونـی بـا انـواع یخچـال و یخچال فریـزر، کولرهای گازی، لباسشـویی هـای دوقلو و آبسـردکن هـای یخچـال دار، انـواع جاروبرقـی، کولرهـای پرتابـل آبـی چندمنظـوره، بخاری هـای برقـی و پنکـه بـه سـرعت بـه خانه هـای شـما وارد شـد. ورودی کـه هنـوز بـرای مصرف کننـدگان مـا سـابقه ای از کیفیـت و نـوآوری را بـه همـراه دارد. بـا تغییـر اسـتراتژی بـر پایـه تجـارب بیـش از چهـل سـال سـابقه سـاختار یافتـه، حرکـت جدیـد گـروه مـا به عنـوان تولیدکننـده ای پیشـرو در کیفیـت آغـاز شـده اسـت.

بـا سـرمایه گذاری انجام شـده گـروه آلونـی روی انتقـال تکنولـوژی، هم اکنـون در حـال تولیـد تحـت لیسـانس انـواع کولرهـای گازی، انـواع ظرفشـویی و لباسشـویی هـای اتوماتیـک هسـتیم. رونـدی کـه به سـرعت بـه سـمت توسـعه بیشـتر و تمرکـز روی تولیـد دامنـه ای گسـترده تر از نوآورانـه تریـن محصـولات لـوازم خانگـی جهت گیـری خواهـد شـد. بــه دنیــای آلونــی خوش آمدیــد. دنیایــی بــا انرژی هــای متفــاوت بــرای زندگــی. بــرای خدمــت بــه شــما، گـروه صنعتـی لوازم خانگـی آلونـی، تجربه هایـی گرانبهـا را گـرد هـم آورده اسـت. تجاربـی بـرای تولیـد بـه معنــای واقعــی جهانــی. بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف راهــی متفــاوت پیــش روی ماســت. مســیری کــه اطمینـان داریـم بـا همراهـی و حضـور شـما بـا قـدرت ادامـه پیـدا میکنـد.

AIM:GLOBAL NAME

آلونـی از بـدو تاسـیس بـا رویکـرد توسـعه در بازارهـای بین المللـی، تجربـه صـادرات بـه امـارات متحـده عربـی و از طریـق دفتـر دوبـی فـروش بـه بازارهـای الجزایـر، اردن، عمـان و کویـت را آغـاز کـرد. در سـالهای بعـد بـا سـرمایه گذاری در سـاخت قالب هـای محصــولات طراحی شــده توســط مرکــز طراحــی و توســعه محصــولات آلونــی، صــادرات بــه مطرح تریــن کشــورهای جهــان اول و کشـورهای توسـعه یافته را بـا ثبـت 38 پتنـت از کشـور چیـن ادامـه دادیـم. رونـدی کـه در نهایـت بـه افتخـار تولیـد در چیـن و فـروش بـه بازارهـای داخلـی چیـن ختـم شـد

AIM:GLOBAL NAME

در کنـار فعالیت هـای بین المللـی گـروه آلونـی، از سـال 1383 رونـد منظـم صـادرات بـه کشـور عـراق و اقلیـم کردسـتان آغازگـر حضــوری پرقــدرت در جایــگاه موفق تریــن برندهــای صادراتــی ایــران شــد. جایگاهــی کــه به دفعــات بــا تقدیــر از ایــن موفقیــت توســط ارگان هــای اجرایــی کشــور روبــرو شده اســت. امروز مسئولیت حضور مداوم آلونی در این جایگاه، تبدیل به یکی از پراهمیت ترین اهداف سازمانی ما شده است.

در آلونــی از ابتدایی تریــن روندهــا کنتــرل کیفیــت آغــاز میشــود. پروتکل هــای ســخت گیرانه کــه بــا هــدف تولیــد بــا بالاتریــن کیفیـت از جزئی تریـن امـور آغـاز شـده و در طـول پروسـه تولیـد بادقـت ادامـه پیـدا میکنـد. مـا بـا اطمینـان بـه کیفیـت بـالای محصولات مـان دو سـال گارانتـی قطعـات اصلـی را پوشـش میدهیـم. تیـم آموزش دیـده خدمـات در سراسـر ایـران، بـازوی قدرتمنـد آلونـی بـرای کسـب بالاتریـن سـطح رضایتمنـدی مشـتریان اسـت. آلونـی و خدمـت آلـون کار بـرای پاسـخ دهی بـا افتخـار کنـار شماسـت

ســاختن انــرژی در زندگــی شــما مهمتریــن هــدف ماســت. مــا بــرای ارائــه بهترین هــا لحظــه ای از حرکــت و تغییــرات بنیادیــن در جهــت به روزرســانی روندهــای طراحــی و تولیــد بــر اســاس آخریــن تکنولوژی هــای در دســترس، بــاز نمی ایســتیم. بــودن در کنارتــان بــا محصولاتــی بــا کیفیــت از مهمتریــن افتخــارات گــروه آلونــی اســت. بــا مــا همــراه باشــید