Alooni’s diamondwash Technology

Values yourtime & Values your money

با تکنولوژی دیاموند واش لباسشویی های اتوماتیک آلونی،

برای زمان و پولتان ارزش بسازید

تمرکـز روی طراحـی محصـول و ارائـه بـا رعایـت باالتریـن اسـتانداردها لـوازم خانگـی آلونـی را بـا حرکتـی مـداوم بـه سـمت خلـق محصولاتـی کارا و بـا کیفیـت سـوق میدهـد بـا توجـه بـه سـرمایهگذاری بنیادیـن مـا روی تحقیقـات و توسـعه در کنـار آمـوزش مـداوم تیمهـای مختلـف کاری آلونـی بـه یکـی از انتخابـی مهـم شـما تبدیـل خواهـد شـد.


دیامونــد واش ، لباسشــوییهای اتوماتیــک آلونــی، یکــی از آخریــن تولیــدات گــروه بــا نــگاه بــه اســتراتژیهای جدیــد مــا در معرفـی محصـوالت اساسـی اسـت. ایـن گـروه از محصـوالت آلونـی در ۵ مـدل فوقالعـاده و بـا دو ظرفیـت خدمتتـان ارائـه شـده اسـت. بـرای اطالعـات بیشـتر لطفـا بـه سـایت آلونـی مراجعـه فرماییـد.

Alooni-dishwasher-direct-drive-Logo-white.png

تکنولـوژی دیامونـدواش، آلونـی، یکـی از بهتریـن روشهـای شستشـو را معرفـی می کنــد. روشــی کــه بــا جدیدتریــن موتورهــای دایرکــت درایــو یــا بــی ال دی ســی، یکـی از روش هـای سستشـوی بهینـه را ایجـاد کـرده اسـت. بـا اسـتفاده از ایـن روش منحصــر بــه فــرد، بــدون آســیب بــه الیــاف البســه، در کوتاهتریــن زمــان، باالتریــن بهــره وری را خواهیــد داشــت.
لباسشــوییهای اتوماتیــک آلونــی بــا لیبــل انــرژی A ،++اســتاندارد CE و نشــان اســتاندارد ایــران، یکــی از باکیفیتتریــن محصــوالت آشــپزخانه شــما خواهــد بــود.


آلونی، انرژی زندگی

Choose Your Fav.

لباسشـوییهای سـری دیامونـدواش آلونـی بـا دو رنـگ و دو ظرفیـت ۸ و ۹ کیلوگرمـی در مدلهایـی متنــوع تولیــد شــده اســت. اگــر تمایــل داریــد کــه آشــپزخانه یــا محــل نصــب لباسشــوییتان بزرگتــر نشـان داده شـود، رنـگ سـفید را انتخـاب کنیـد. البتـه لباسشـوییهای آلونـی بـه رنـگ تیتانیـوم هـم موجـود هسـتند. اگـر آشـپزخانه شـما، آیتمهایـی بـه رنـگ طوسـی یـا خاکسـتری دارد، بـرای هماهنگـی هرچـه بیشـتر بـا سـایر وسـایل آشـپزخانهتان، رنـگ تیتانیـوم را انتخـاب کنیـد.لباسشـوییهای سـری دیامونـدواش آلونـی بـا دو رنـگ و دو ظرفیـت ۸ و ۹ کیلوگرمـی در مدلهایـی متنــوع تولیــد شــده اســت.اگــر تمایــل داریــد کــه آشــپزخانه یــا محــل نصــب لباسشــوییتان بزرگتــر نشـان داده شـود، رنـگ سـفید را انتخـاب کنیـد. البتـه لباسشـوییهای آلونـی بـه رنـگ تیتانیـوم هـم موجـود هسـتند. اگـر آشـپزخانه شـما، آیتمهایـی بـه رنـگ طوسـی یـا خاکسـتری دارد، بـرای هماهنگـی هرچـه بیشـتر بـا سـایر وسـایل آشـپزخانهتان، رنـگ تیتانیـوم را انتخـاب کنیـد.

پخش ویدیو

به دلخواه خودتان سفارشی سازی کنید.


در زمــان ســفارش گــذاری امــکان انتخــاب درب را از دســت ندهیــد. مــا بــرای هماهنگــی هرچــه بیشــتر بــا ســلیقه شــما امــکان انتخــاب بیــن دربهــای زیبــای لباسشــویی های آلونــی را برایتــان ایجــاد کردهایــم.

Travis

Omaha

Colin

Waco

Flint

Alooni-dishwasher-direct-drive-Logo-white.png

یکـی از اصلیتریـن رویکردهـای آلونـی بـرای تولیـد انـواع محصـوالت نـوآوری و توسـعه در ارائـه و سـاخت موتــور اســت. مــا بــا اســتفاده از تکنولــوژی و فنآوریهــای روز دنیــا، هــر ســال محصــوالت توســعه یافتــه بیشــتری بــر پایــه جدیدتریـن نوآوریهــا، ارائــه میکنیــم. یکــی از جدیدتریــن دســتاوردهای آلونـی، موتورهـای دایرکـت درایـو یـا درایـو مسـتقیم اسـت. مـا بـا اسـتفاده از ایـن تکنولـوژی در سـاخت لباسشــویی آلونــی بــدون دخالــت عناصــر مکانیکــی نظیــر جعبــه دنــده یــا تســمه، نیــرو را بــه درام شستشــو منتقــل میکنیــم. بــه کارگیــری ایــن نــوع از موتورهــای دایرکــت درایــو در لباسشــوییهای آلونــی، تضمیــن کننــده شستشــوی بــدون لــرزش و صــدا اســت

بــا ایــن نــوآوری، آلونــی ضمــن معرفــی لباسشــوییهای بــا بهــرهوری باالتــر، در طراحــی درام و افزایــش فضــا بــرای شتشــویی کارا بســیار موفــق بــوده اســت. شستشــویی پرقــدرت بــا صرفهجویــی در زمــان و مصــرف انرژیهــای بــرق و آب، یکــی از مهمتریــن تمایزهــای لباسشــوییهای آلونــی اســت

عملکرد موتورهای دایرکت درایو آلونی:

در موتورهــای دایرکــت درایــو آلونــی، میــدان مغناطیســی از طریــق جریــان گذرنــده از یــک ســیم پیــچ زاویــهای ایجــاد میشــود. مــا بــا قــرار دادن مــادهای بســیار رســانا در مرکــز ایــن ســیم پیــچ، نیــروی بــهً وجـود آمـده را مرتبـا افزایـش میدهیـم. تغییـر در قطـر، جهـت و جریـان الکتریکـی از مهمتریـن عوامـل در تغییــر میــزان نیــروی ایجــاد شــده اســت. مــا بــا کنتــرل همــهی ایــن عوامــل در ســاختاری یکپارجــه، امــکان حرکــت قدرتمنــد درام را بــدون داشــتن هرگونــه تمــاس فیزیکــی بــا موتــور فراهــم میکنیــم. بــا ایـن نـوع از فـنآوری، تعـداد قطعـات متحـرک در سیسـتم لباسشـویی دیامونـد واش آلونـی بـه طـور چشـمگیری کاهـش یافتـه و احتمـال بـروز هـر گونـه نقـص فنـی از بیـن مـیرود

مزایایی موتورهای دایرکت درایو:

باالنـس خـودکار / طراحـی کوچـک بـا توجـه بـه قطعـات مـدرن / ارتفـاع محـوری پاییـن و حفـره بزرگتـر / عـدم نیـاز بـه توقـف بـرای سردسـازی موتـور بـا توجـه بـه مزایـای مهندسـی در جریـان طراحـی و سـاخت / عملکـرد دینامیکـی عالـی و کنتـرل دقیـق سـرعت و موقعیـت / اطمینـان بـاال در زمـان اسـتفاده / بارگیـری بیشــتر درام شستشــو / کاهــش صــدا و لــرزش بــا توجــه بــه باالنــس شــدن موتــور روی شــفت درام / بهبــود عملکــرد موتــور بــه دلیــل حــذف تســمه / مصــرف انــرژی کــم / احتمــال خرابــی و معیــوب شــدن بسـیار کـم بـه دلیـل عمـر بـاالی موتـور بـا توجـه بـه قطـر زیـاد سـیم پیـچ و جریـان مسـتقیم بـرق بـه جـای جریـان متنـاوب

Diamondwash Energy Efiicient

Washing Solution