Alooni’s cleanstorm Technology

Values yourtime & Values your money

با تکنولوژی کلین استورم ظرفشویی های اتوماتیک آلونی،

برای زمان و پولتان ارزش بسازید

تمرکـز روی طراحـی محصـول و ارائـه بـا رعایـت باالاتریـن اسـتانداردها لـوازم خانگـی آلونـی را بـا حرکتـی مـداوم بـه سـمت خلـق محصولاتـی کارا و بـا کیفیـت سـوق میدهـد بـا توجـه بـه سـرمایه گذاری بنیادیـن مـا روی تحقیقـات و توسـعه در کنـار آمـوزش مـداوم تیمهـای مختلـف کاری آلونـی بـه یکـی از انتخابـی مهـم شـما تبدیـل خواهـد شـد.

کلیــن اســتورم ظــرف شــویی های آلونــی یکــی از آخریــن تولیــدات گــروه بــا توجــه بــه اســتراتژیهای جدیــد مــا در معرفــی و تولیــد محصــولات اساســی اســت ایــن گــروه از محصــوالت آلونــی در دو مــدل فوق العــاده و خدمتتــان ارائه شــده اســت بــرای اطلاعــات بیشــتر لطفــا بــه ســایت آلونــی مراجعــه فرماییــد.

Alooni-dishwasher-direct-drive-Logo-white.png

تکنولــوژی کلیــن اســتورم آلونــی یکــی از پرقدرتتریــن روشهــای شستشــو بــا در نظـر گرفتـن آرامـش و صـدای کـم حیـن کار اسـت مـا بـا اسـتفاده از موتورهـای دایرکــت درایــو آلونــی بــا قطعــات متحــرک کمتــر عملکــردی مطمئــن بــا صــدای کــم بیــن ماشــینهای ظرفشــویی همتــراز ایجــاد کردهایــم.

ماشـینهای ظرفشـویی آلونـی بـا لیبـل انـرژی اسـتاندارد و نشـان اسـتاندارد ایـران یکـی از باکیفیتتریـن محصـوالت آشـپزخانه شـما خواهـد بـود بـه دنیـای انرژیهـای آلونـی خـوش آمدهایـد محصوالتـی بـا کیفیـت کـه بـرای سـالها مانـدگاری طراحـی و تولیــد شــدهاند

آلونی، انرژی زندگی

Choose Your Fav.

ظرفشـوییهای سـری کلیـن اسـتورم آلونـی بـا سـهرنگ و دو مـدل چهـارده نفـر بـا امکاناتـی متفـاوت طراحـی و تولیـد شدهاسـت اگـر تمایـل داریـد کـه آشـپزخانه یـا محـل نصـب لباسشـویی تـان را بزرگتـر نشـان داده شـود رنـگ سـفید را انتخـاب کنیـد البتـه ظرفشـوییهای آلونـی بـه رنـگ سـیلور و اسـتیل هـم موجـود هسـتند اگـر آشـپزخانه شـما آیتمهایـی بـه رنـگ طوسـی یـا خاکسـتری دارد بـرای هماهنگـی هرچـه بیشـتر بـا سـایر وسـایل آشـپزخانهتان از رنگهـای سـیلور یـا اسـتیل انتخـاب کنیـد.

پخش ویدیو

Easy Guide

قابلیتهـای قراردادهشـده در طبقـات ظرفشـوییهای آلونـی امـکان تنظیـم بـرای رسـیدن بـه بهتریـن نـوع چیدمـان ظـروف را ایجـاد میکنـد انـواع ظـروف بـا سـایزهای مختلـف را کنـار هـم بـه آسـانترین روش قـرار دهیـد

i45 Series    ADW-1403

i54 Series    ADW-1405

Alooni-dishwasher-direct-drive-Logo-white.png

موتــور دایرکــت درایــو در ظرفشــوییهای آلونــی یکــی از ممتازتریــن امتیــازات ایــن محصــول جدیــداسـت در ایـن موتورهـای پیشـرفته از جـارو بـک هـای موتورهـای تسـمهای اسـتفاده نمیشـود بههمیـن دلیـل انـرژی بـاال و توانایـی چرخـش مطمئـن و بهینـه در جهـت راندمـان باالتـر ایجـاد میگـردد در ایـن گــروه از محصــوالت آلونــی بــا کنتــرل میــزان مصرفــی انــرژی مــورد نیــاز دســتگاه و بهینهســازی آن در مصــرف بــرق صرفهجویــی میشــود

ماشـین ظرفشـویی آلونـی سـری کلیـن اسـتورم بـا ظاهـری مـدرن در عیـن سـادگی نمایـی فوقالعـاده بـرای آشـپزخانه شـما ایجـاد میکنـد محصولـی بـا کیفیـت کـه تـا سـالها بـا قـدرت کنـار شـما میمانـد مصــرف آب و انــرژی کمتــر فضــای داخلــی بزرگتــر و ظاهــری فوقالعــاده شستشــوی ایــدهآل ظــروف را بـدون لـک برایتـان بارهـا و بارهـا انجـام میدهـد

ماشینهای ظرفشویی آلونی:
موتـور اینورتـر دایرکـت درایـو کامپـک آلونـی قلـب ماشـینهای ظرفشـویی سـری کلیـد اسـتورم اسـت ایــن موتــور چرخــش و فشــار آب را بــه شــکل بســیار دقیقــی کنتــرل میکنــد بــا عبــور آب از لولههــای ورودی هیتــر آب را گــرم میکنــد ایــن آبگــرم شــده وقتــی بــا قــدرت زیــاد بــه ظــروف برخــورد میکنــد شــانس بهجــا مانــدن هیــچ لکــهای را باقــی نمیگــذارد.

آب توســط نازلهــا در محیــط داخلــی ظرفشــویی بــا قــدرت پاشــیده میشــود و پــساز اتمــام برنامــه شستشـو بـا سیسـتم فیلتـرا سـیون چندمرحلـهای بـرای جلوگیــری از انسـداد لولههـای ارتباطدهنـده و تصفیهشــده و ســپس بــا اجــرای برنامــه تخلیــه از ظرفشــویی خــارج میشــو

مزایـای موتورهـای دایرکـت درایـو باالنـس خـودکار طراحـی کوچـک بـا توجـه بـه قطعـات مـدرن ارتفـاع محــوری پاییــن و حفــره بزرگتــر عــدم نیــاز بــه توقــف بــرای سردســازی موتــور بــا توجــه بــه مزایــای مهندســی در جریــان طراحــی و ســاخت عملکــرد دینامیکــی عالــی و کنتــرل دقیــق ســرعت و موقعیــت اطمینـان بـاال در زمـان اسـتفاده کاهـش صـدا و لـرزش بـا توجـه بـه باالنـس شـدن موتـور بهبـود عملکـرد موتـور بـه دلیـل حـذف تسـمه مصـرف انـرژی کـم احتمـال خرابـی و معیـوب شـدن بسـیار کـم بـه دلیـل
عمـر بـاالی موتـور بـا توجـه بـه قطـر زیـاد سـیمپیچ و جریـان مسـتقیم بـرق بهجایـی جریـان متنـاوب

Cleanstorm Energy Efiicient

Washing Solution