washingmachine template

Ultimate Silky Washing Style

درامهــای دیامونــد لباسشــوییهای اتوماتیــک آلونــی، بــرای شستشــو البســه فوقالعــاده هســتند. مــا بــرای محافظــت از الیــاف، ســوراخهای درام دیامونــد را بــه میــزان 25 ٪کوچکتــر از درام ماشــین لباسشـوییهای معمولـی طراحـی کردهایـم. نکتـه مهـم دیگـر، قرارگیـری منافـذ درام دیامونـد در عمـق هــر فرورفتگــی اســت. در ایــن روش از بیــرون آمــدن پارچههــا و در نتیجــه آســیبدیدگی در حیــن شستشــو جلوگیــری میشــود.
آزمایشــات نشــان میدهــد، شستشــو بــا درام دیامونــد بــه نســبت اســتفاده از لباسشــوییهای بــا درامهـای معمـول، از 34 ٪آسـیبهای جـدی بـه البسـه در جیـن شستشـو جلوگیـری میکنـد. دیامونـد درام بـا سـوراخهای الماسـی شـکل و منافـذ ریـزی کـه در اعمـاق ایـن فرورفتگیهـای قـرار گرفتـه اسـت، از فـرو رفتـن البسـه بیـن سـوراخها جلوگیـری کـرده و در نهایـت محیطـی بـرای شستشـوی مالیـم البسـه ایجــاد میکنــد

Keep The Washer Super Clean

حرکــت ســریع آب جــت اســپری آب در برنامــه درام کلیــن لباسشــویی های اتوماتیــک آلونــی، تمــام باکتریهایـی را کـه ایجـاد بـوی نامطبـوع دارنـد از بیـن میبرنـد. شـما بـدون مـواد شـوینده گرانقیمـت بـا حرکـت قدرتمنـد آب و چرخـش فوقالعـاده سـریع آن امـکان از بیـن بـردن تمـام آلودگیهـای اطـراف واشــر درب و ســطح درام لباسشــویی را خواهیــد داشــت.
این برنامه در صورت لزوم به اجرا، به صورت خودکار به کاربر اطالع میدهد.

Ultimate Silky Washing Style

محفظـه پـودر لباسشـوییهای اتوماتیـک سـری دیامونـدواش آلونـی، امـکان حرکـت آزادانهتـر مـواد شـوینده الزم بـرای یـک برنامـه انتخـاب شـده را ایجـاد میکنـد. در ایـن سـری از محصـوالت آلونـی، بـرای شستشـوی دقیـق، جریـان حرکـت مـواد شـوینده بیـن محفظـه پـودر و درام بـه دقـت طراحـی شـده اسـت.
محفظه پودر پس از اتمام مراحل شستشو کامال تمیز بوده و نیاز به شستشوی مجدد ندارد.

Quick Wash? In 15 Mins now

دیگــر نگــران خــراب شــدن لباسهایــی کــه دوستشــان داریــد نباشــید. بــا برنامــه شستشــوی ســریع دیامونـدواش آلونـی، تنهـا در مـدت زمـان ۱۵ دقیقـه، بـا باالتریـن کیفیـت بشـویید و نگـران پوسـیدگی البســه خاصتــان در اثــر شستشــوی طوالنــی نباشــید.
لباسشوییهای آلونی با موتور پرقدرت اینورتر، تا سالهای طوالنی کنار شما هستند

8.00 KG

Alooni

diamondwash​

TM

A14 Series

AWM-12081

ظرفیت شستشو8.00 کیلوگرمتعداد برنامه ۱۲ برنامه
سرعت موتور۱۲۰۰ دور بر دقیقهسریعترین شستشو۱۵ دقیقه
گرید انرژی+Aتنظیم دمای آبتا ۹۰ درجه
نوع موتورUNI/CIMدرام کلیندارد
نوع درامالماسه (دیاموند)نمایشگرال ای دی
وزن خالص۵۸/۰۰ کیلوگرماندازه درب۴۷۰ میلیمتر
ابعاد محصول850×575×595خشک کندارد
EASY GUIDE
ADW-1403 i45 6 programs
DD /A++ Height Adjustable Basket Leak Sensor
14 Place Setting Basket Guide Front Block Smart Troubelshooting
ADW-1405 i54 6 programs
DD /A+++ Height Adjustable Basket Leak Sensor
14 Place Setting Basket Guide Front Block Smart Troubelshooting