بخاری نفت سوز بهاران مدل GKH-2000 با مخزن بزرگ و قابلیت گرما دهی مستمر

1,200,000.000 

کاربری متفاوت و پاسخ به نیاز مصرف در مناطق خاص، دلیل توجه به محصولات با کاربردهای ویژه است بخاری نفت سوز مدل بهاران آلونی انتخابی مناسب برای جایگزینی گرمایش حاصل از سوخت در مکانهایی است که امکان استفاده از روش های دیگر وجود ندارد

 

 


ارسال رایگان
تحویل ایمن و بدون تماس به خانه شما

عودت کالا
از خرید شما نباید بیشتر از 14 روز گذشته باشد

نصب و راه اندازی
یکبار در طول مدت ضمانت رایگان خواهد بود

گارانتی
به مـدت 24 مـاه از تاریـخ نصـب


 

 

توضیحات

ظرفشویی آلونی با تکنولوژی دایرکت درایو

تمرکـز روی طراحـی محصـول و ارائـه بـا رعایـت بالاتریـن اسـتانداردها لـوازم خانگـی آلونـی را بـا حرکتـی مـداوم بـه سـمت خلـق محصولاتـی کارا و بـا کیفیـت سـوق میدهـد. بـا توجـه بـه سـرمایه گذاری بنیادیـن مـا روی تحقیقـات و توسـعه در کنـار آمـوزش مـداوم تیم هـای مختلـف کاری آلونـی، بـه یکـی از انتخابهـای مهـم شـما تبدیـل خواهـد شـد. کلیــن اســتورم ، ظرفشــویی هــای آلونــی، یکــی از آخریــن تولیــدات گــروه بــا توجــه بــه اســتراتژی های جدیــد بــرای معرفــی محصـولات اساسـی اسـت. ایـن گـروه از محصـولات آلونـی در دو مـدل فوق العـاده خدمتتـان ارائـه شـده اسـت.

تکنولــوژی کلیــن اســتورم آلونــی یکــی از پرقدرت تریــن روشهــای شستشــو را معرفـی می کنــد

بــا در نظـر گرفتـن آرامـش و صـدای کـم حیـن کار اسـت مـا بـا اسـتفاده از موتورهـای دایرکــت درایــو آلونــی بــا قطعــات متحــرک کمتــر عملکــردی مطمئــن بــا صــدای کــم بیــن ماشــین های ظرفشــویی همتــراز ایجــاد کرده ایــم.

ماشــین های ظرفشــویی آلونــی بــا لیبــل انــرژی +++A، اســتاندارد CE و نشــان اسـتاندارد ایـران یکـی از باکیفیت تریـن محصـولات آشـپزخانه شـما خواهـد بـود. بـه دنیــای انرژی هــای آلونــی خــوش آمدیــد. محصولاتــی بــا کیفیــت کــه بــرای ســال ها مانــدگاری طراحــی و تولیــد شــده اند

آلونی، انرژی زندگی

Make The Space Bigger

نــوآوری دیگــر طراحــی طبقــه ســوم بــا قابلیــت حرکــت صفحــات از دو جهــت و جایگزینــی ایــن طبقــه به جـای سـبد کوچـک شستشـوی قاشـق و چنـگال اسـت. بـا ایـن تغییـر فضـای قرارگیـری ظـروف در طبقـه اول بـه میـزان قابل ملاحظـه ای بزرگتـر شده اسـت. امـا قابلیـت مهمتـر کمـک بـه قرارگیـری ظـروف بـزرگ در طبقـات دیگـر اسـت. امکانـی کـه بـا توجـه بـه قابلیـت جمـع شـدن صفحـات متحـرک طبقـه سـوم و ایجـاد فضایـی کارا بـرای شستشـوی ظـروف بـزرگ ایجـاد شـده اسـت.

Fit More Dishes

قـرار دادن حداکثـر ممکـن ظـروف بـرای یـک بـار شستشـو دغدغـه ای همیشـگی بـرای اسـتفاده از ماشـین ظرفشـویی اسـت. ظرفشـویی های کلیـن اسـتورم آلونـی بـا طراحـی سـه طبقه و ایجـاد قابلیـت حرکـت بـرای نگهدارنده هـای ظـروف در هـر یـک از ایـن طبقـات، کاربـری ایـن گـروه از محصـولات را راحتتـر ازهـر زمـان دیگـری کـرده اسـت. امتیـاز مهـم دیگـر بـرای ایـن سـری از محصـولات آلونـی، امـکان تنظیـم ارتفـاع طبقـه میانـی بـه میـزان پنـج سـانتیمتر اسـت. بـا ایـن قابلیـت، چیدمـان بهینـه و قرارگیـری حداکثـر ظـروف بـا سـایز متوسـط و بــزرگ عملــی میگــردد. 

i45 /ADW-1403

قابلیت هـای قـرار داده شـده در طبقـات ظرفشـویی های آلونـی امـکان تنظیـم بـرای رسـیدن بـه بهتریـن نـوع چیدمـان ظـروف را ایجـاد میکنـد. انـواع ظـروف بـا سـایزهای مختلـف را کنـار هـم بـه آسـان ترین روش قـرار دهیـد

به دلخواه خودتان سفارشی سازی کنید

در زمــان ســفارش گــذاری امــکان انتخــاب درب را از دســت ندهیــد. مــا بــرای هماهنگــی هرچــه بیشــتر بــا ســلیقه شــما امــکان انتخــاب بیــن درب هــای زیبــای لباسشــویی های آلونــی را برایتــان ایجــاد کرده ایــم

Whisper Quiet

یکــی از مهمتریــن مزایــای اســتفاده از موتورهــای دایرکــت درایــو، کاهــش صــدای موتــور حیــن کار بــا حداکثــر تــوان اســت. کاهــش قطعــات متحــرک در ایــن سیســتم یکــی از مهمتریــن عوامــل بــرای بــه حداقــل رســاندن صداســت. آلونی با ماشین های ظرفشویی کلین استورم قدرت و آرامش را به آشپزخانه ها میاورد.

Make Your Dishes Shine

نــوآوری دیگــر طراحــی طبقــه ســوم بــا قابلیــت حرکــت صفحــات از دو جهــت و جایگزینــی ایــن طبقــه به جـای سـبد کوچـک شستشـوی قاشـق و چنـگال اسـت. بـا ایـن تغییـر فضـای قرارگیـری ظـروف در طبقـه اول بـه میـزان قابل ملاحظـه ای بزرگتـر شده اسـت. امـا قابلیـت مهمتـر کمـک بـه قرارگیـری ظـروف بـزرگ در طبقـات دیگـر اسـت. امکانـی کـه بـا توجـه بـه قابلیـت جمـع شـدن صفحـات متحـرک طبقـه سـوم و ایجـاد فضایـی کارا بـرای شستشـوی ظـروف بـزرگ ایجـاد شـده اسـت.

کنترل پنل

درب ظرفشویی

 طبقـه فوقانـی بـرای شستشـوی قاشـق و چنـگال

 طبقـه میانـی بـا قابلیـت حرکـت بـه سـمت بـالا
و پاییـن

طبقـه زیریـن

صفحـه رویـه

محفظـه اسـتنلس اسـتیل

 پنـل بدنـه سـمت راسـت

 کاور زیریـن

پمـپ تخلیـه

 قطع کننـده ی جریـان آب

 پنـل بدنـه سـمت چـپ

2 سال گارانتی

ماشین ظرفشویی های آلونی را با اطمینان خریداری کنید و 2 سال ضمانت موتور دیجیتال اینورتر دریافت کنید.

GKH-2000

GKH-2000

سوخت مصرفینفت سفیدگنجایش مخزن4 لیتر
زمان مصرفی سوخت مخزن 12 تا 14 ساعتتوان گرمایی22000 کیلو کالری / ساعت
میزان حرارت دهی در واحد سطح حدود 10 دقیقهزمان رسیدن به گرمادهی مفید 25 تا 35 متر مربع
وزن خالص4770 گرمابعاد فتیله155 * 166 میلیمتر
جنس فتیله نخیابعاد460 * 320 میلی متر
    

Standard Place Setting:14 / Memory Power Off / Smart Troubleshooting / Sound Insolation / Leak Sensor / Independently Rotating Spray Arms / 6 Programs:Intensive, Eco, Light, 60 Min, Rapid, pre-Rinse / Basket:3 / Height Adjustable Basket / Basket Guide Front Block / Refill Indicator:Salt,Rinse / A+++ Energy Efficiency Class /

icons8-downloading-updates-96

کاتالوگ محصول

icons8-downloading-updates-96

راهنمای کاربری

icons8-downloading-updates-96

راهنمای انرژی

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بخاری نفت سوز بهاران مدل GKH-2000 با مخزن بزرگ و قابلیت گرما دهی مستمر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تیتانیوم

سفید