لباسشویی اتوماتیک مدل A01 با ظرفیت 9 کیلوگرم و قابلیت شستشویی سریع

1,200,000.000 

ماشین لباسشویی آلونی از فناوری دیامونـدواش™ برخوردار است تا لباس ها و پارچه ها را تمیز کند. چرخه شستشوی سریع 15 دقیقه ای به شما این امکان را می دهد که به سرعت اقلامی را که بیشتر به آن نیاز دارید تمیز کنید.

 

 


ارسال رایگان
تحویل ایمن و بدون تماس به خانه شما

عودت کالا
از خرید شما نباید بیشتر از 14 روز گذشته باشد

نصب و راه اندازی
یکبار در طول مدت ضمانت رایگان خواهد بود

گارانتی
به مـدت 24 مـاه از تاریـخ نصـب


 

 

توضیحات

طراحی زیبا، ویژگی های غنی، ارزش باور نکردنی

تمرکـز روی طراحـی محصـول و ارائـه بـا رعایـت بالاتریـن اسـتانداردها لـوازم خانگـی آلونـی را بـا حرکتـی مـداوم بـه سـمت خلـق محصولاتـی کارا و بـا کیفیـت سـوق میدهـد. بـا توجـه بـه سـرمایه گذاری بنیادیـن مـا روی تحقیقـات و توسـعه در کنـار آمـوزش مـداوم تیم هـای مختلـف کاری آلونـی، بـه یکـی از انتخاب هـای مهـم شـما تبدیـل خواهـد شـد. دیامونـد واش ، لباسشـویی های اتوماتیـک آلونـی، یکـی از آخریـن تولیـدات مـا بـا نـگاه بـه اسـتراتژی های جدیـد بـرای معرفـی محصـولات اساسـی اسـت. ایـن گـروه از محصـولات آلونـی در 5 مـدل فوق العـاده و بـا دو ظرفیـت خدمتتـان ارائـه شـده اسـت.

تکنولـوژی دیامونـد واش آلونـی، یکـی از بهتریـن روش هـای شستشـو را معرفـی می کنــد

روشــی کــه بــا موتورهــای دایرکــت درایــو یــا بــی ال دی ســی، یکـی از روش هـای شستشـوی بهینـه را ایجـاد کـرده اسـت. بـا اسـتفاده از ایـن روش منحصــر بــه فــرد، بــدون آســیب بــه الیــاف البســه، در کوتاهتریــن زمــان، بالاتریــن بهــره وری را خواهیــد داشــت.

لباسشــویی های اتوماتیــک آلونــی بــا لیبــل انــرژی ++A، اســتاندارد CE و نشــان اســتاندارد ایــران، یکــی از باکیفیت تریــن محصــولات آشــپزخانه شــما خواهــد بــود.

آلونی، انرژی زندگی

Quick Wash? In 15 Mins now

دیگــر نگــران خــراب شــدن لباس هایــی کــه دوستشــان داریــد نباشــید. بــا برنامــه شستشــوی ســریع دیامونـدواش آلونـی، تنهـا در مـدت زمـان ۱۵ دقیقـه، بـا بالاتریـن کیفیـت بشـویید و نگـران پوسـیدگی البســه خاصتــان در اثــر شستشــوی طولانــی نباشــید.لباسشویی های آلونی با موتور پرقدرت اینورتر، تا سالهای طولانی کنار شما هستند.

Ultimate Silky Washing Style

 محفظــه پــودر لباسشــویی های اتوماتیــک ســری دیامونــدواش آلونــی امــکان حرکــت آزادانه تــر مــواد شــوینده در یــک برنامــه انتخــاب شــده را ایجــاد میکنــد. در ایــن ســری از محصــولات آلونــی، بــرای شستشـوی دقیـق، جریـان حرکـت مـواد شـوینده بیـن محفظـه پـودر و درام بـه دقـت طراحـی شـده اسـت. محفظه پودر پس از اتمام مراحل شستشو کاملا تمیز بوده و نیاز به شستشوی مجدد ندارد این برنامه در صورت لزوم به اجرا، به صورت خودکار به کاربر اطلاع میدهد.

A01/AWM-14094

برنامـه هـا بـر اسـاس نـوع لبـاس ولـوم برنامـه سـاماندهی شـده انـد و بـه شـما اجـازه مـی دهـد کـه برنامـه مناســب را بــرای لبــاس هایتــان انتخــاب کنیــد. برنامــه انتخــاب شــده روشــن خواهــد شــد.

به دلخواه خودتان سفارشی سازی کنید

در زمــان ســفارش گــذاری امــکان انتخــاب درب را از دســت ندهیــد. مــا بــرای هماهنگــی هرچــه بیشــتر بــا ســلیقه شــما امــکان انتخــاب بیــن درب هــای زیبــای لباسشــویی های آلونــی را برایتــان ایجــاد کرده ایــم.

Ultimate Silky Washing Style

درام هــای دیامونــد لباسشــویی های اتوماتیــک آلونــی، بــرای شستشــو البســه فوق العــاده هســتند. مــا بــرای محافظــت از الیــاف، ســوراخ های درام دیامونــد را بــه میــزان 25 ٪کوچکتــر از درام ماشــین لباسشـویی های معمولـی طراحـی کرده ایـم. نکتـه مهـم دیگـر، قرارگیـری منافـذ درام دیامونـد در عمـق هــر فرورفتگــی اســت. در ایــن روش از بیــرون آمــدن پارچه هــا و در نتیجــه آســیب دیدگی در حیــن شستشــو جلوگیــری میشــود. آزمایشــات نشــان میدهــد، شستشــو بــا درام دیامونــد بــه نســبت اســتفاده از لباسشــویی های بــا درام هـای معمـول، از 34٪ آسـیب های جـدی بـه البسـه در جیـن شستشـو جلوگیـری میکنـد. دیامونـد درام بـا سـوراخ های الماسـی شـکل و منافـذ ریـزی کـه در اعمـاق ایـن فرورفتگی هـای قـرار گرفتـه اسـت، از فـرو رفتـن البسـه بیـن سـوراخ ها جلوگیـری کـرده و در نهایـت محیطـی بـرای شستشـوی ملایـم البسـه ایجــاد میکنــد

Keep The Washer Super Clean

حرکــت ســریع آب بــا جــت اســپری در برنامــه درام کلیــن لباسشــویی های اتوماتیــک آلونــی، تمــام باکتری هایـی کـه بـوی نامطبـوع ایجـاد مـی کننـد را از بیـن میبـرد. شـما بـدون مـواد شـوینده گران قیمـت بـا حرکـت قدرتمنـد آب و چرخـش فوق العـاده سـریع آن، امـکان از بیـن بـردن تمـام آلودگی هـای اطـراف واشـر درب و سـطح درام لباسشـویی را خواهیـد داشـت.

صفحه اتصال پشت

 کاور پشت بدنه

تیوب پشت

 تاپ پنل

 درام دیاموند استیل

 تیوب جلو

مجموعه محفظه جاپودری

درب جاپودری

 درب مونتاژ شده

کنترل پنل

سینی جلو

به دلخواه خودتان سفارشی سازی کنید

در زمــان ســفارش گــذاری امــکان انتخــاب درب را از دســت ندهیــد. مــا بــرای هماهنگــی هرچــه بیشــتر بــا ســلیقه شــما امــکان انتخــاب بیــن درب هــای زیبــای لباسشــویی های آلونــی را برایتــان ایجــاد کرده ایــم 

Travis

Omaha

Flint

Waco

Collin

2 سال گارانتی

ماشین لباسشویی های آلونی را با اطمینان خریداری کنید و 2 سال ضمانت موتور دیجیتال اینورتر دریافت کنید.

A01 Series

AWM-14094

ظرفیت شستشو9.00 کیلوگرمتعداد برنامه ۱6 برنامه
سرعت موتور۱4۰۰ دور بر دقیقهسریعترین شستشو۱۵ دقیقه
گرید انرژی+Aتنظیم دمای آبتا ۹۰ درجه
نوع موتوربی ال دی سیدرام کلیندارد
نوع درامالماسه (دیاموند)نمایشگرال ای دی لمسی
وزن خالص72/۰۰ کیلوگرماندازه درب52۰ میلیمتر
ابعاد محصول850×590×595خشک کندارد

Big LED Touch Display / Anti Foam / ADD Garment / Super Size Door / Error Massage Drum Clean / Touch Button / Time Saving / Touch Screen 15 Quick Wash / Delay Start / Water Temperature / Pre Wash / Extra Rinse / Child Lock / Auto Balance / Direct Drive Inverter Motor

icons8-downloading-updates-96

کاتالوگ محصول

icons8-downloading-updates-96

راهنمای کاربری

icons8-downloading-updates-96

راهنمای انرژی

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “لباسشویی اتوماتیک مدل A01 با ظرفیت 9 کیلوگرم و قابلیت شستشویی سریع”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تیتانیوم

سفید